Úvod > Šablony > Různé > Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý majetek je majetek firmy, který je používán po dobu delší jednoho roku, postupně se opotřebovává. Pro firmu má zásadní význam, jelikož významně ovlivňuje výši daní. Je důležité stanovit odpovědnou osobu za vedení účetnictví DM, provádět inventarizaci, kontrolu zařazení a další kroky. K tomu vám pomůže tento checklist.

Dlouhodobý majetek se nespotřebovává, nýbrž opotřebovává a během jeho užívání může dojít k technickému zhodnocení – přestavby, rekonstrukce, modernizace aj. Tento proces zvyšuje hodnotu majetku a odpisy, pokud technické zhodnocení překročilo výše zmíněné hranice.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Stanovení odpovědných osob za oblast dlouhodobého nehmotného majetku
Stanovení odpovědných osob za oblast dlouhodobého hmotného majetku
Seznam položek dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, které je třeba inventarizovat (evidovaných v hlavní knize)
Porovnání položek vykazovaných v účetnictví s inventárními kartami jednotlivého dlouhodobého majetku
Prověření existence jednotlivých položek dlouhodobého nehmotného majetku dokladovou (popř. fyzickou) inventurou
Prověření existence nemovitostí (pozemků a budov) kontrolou listu vlastnictví na katastru nemovitostí
Prověření existence ostatního dlouhodobého hmotného majetku fyzickou inventurou
Porovnání skutečného stavu z fyzických a dokladových inventarizací se stavem v účetnictví
Proúčtování inventarizačních rozdílů (vyřazení neexistujícího majetku – manko, škoda, nebo zařazení neevidovaného, ale používaného majetku v reprodukční pořizovací ceně)
Prošetření manka či škody zjištěného při inventarizaci ve vztahu k odpovědnosti zaměstnanců k ochraně hodnot svěřených jim k vyúčtování
Proúčtování odpisů u existujícího dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku a jejich zaznamenání do inventárních karet
Výpočet daňových odpisů u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jejich porovnání s účetními odpisy – vyčíslení rozdílu (podklad pro daňové přiznání)
Prověření reálnosti ocenění jednotlivých položek dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku (porovnání zůstatkové ceny a reálné hodnoty)
Proúčtování opravných položek v případě přechodného snížení hodnoty vybraných položek dlouhodobého majetku
Vyčíslení reálných hodnot majetku, který je v účetnictví podhodnocený (podklad pro přílohu)
Vyčíslení hodnoty dlouhodobého drobného majetku, který již není evidován v účetnictví, byl při zařazení do používání účtován přímo do nákladů (podklad pro přílohu)
Inventarizace majetku, který je používán na základě smlouvy o operativním pronájmu (podklad pro přílohu)
Inventarizace majetku, který je používán na základě smlouvy o finančním leasingu a vyčíslení hodnoty majetku a závazků v rozdělení na uhrazené a neuhrazené (podklad pro přílohu)
Vyčíslení dlouhodobého majetku, který je předmětem zástavního práva (podklad pro přílohu)
Kontrola nedokončeného (nezařazeného) dlouhodobého nehmotného majetku (rozpis zůstatku)
Prověření poskytnutých záloh na dlouhodobý nehmotný majetek, případně jejich odsouhlasení s protistranou
Kontrola nedokončeného (nezařazeného) dlouhodobého hmotného majetku (rozpis zůstatku)
Prověření poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný majetek, případně jejich odsouhlasení s protistranou

Šablona ke stažení

Můžete využít šablonu ve Wordu nebo Excelu, kde je možné rozepsat více termínů a další detaily:

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – Word
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – Excel

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.