Úvod > Šablony > Různé > Žádost o dotaci pro neziskové organizace
Žádost o dotaci.

Žádost o dotaci pro neziskové organizace

Jak se vypořádat s byrokracií, když jste nezisková organizace, která pro svou činnost potřebuje získat grant nebo dotaci? S šablonou, určenou zejména slovenským neziskovým organizacím, nezapomenete na nic klíčového během procesu žádosti.

Do značné míry je šablona relevantní pouze pro slovenské subjekty, vzhledem k specifické legislativě zahrnuté v podúkolech.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Kľúčové kroky procesu
Vyhodnotenie relevantnosti výzvy
- Má zameranie výzvy prepojenie na našu činnosť?
- Sme oprávnený subjekt?
- Je poskytovaná suma pre nás relevantná?
- Je možné financovať náklady, ktoré aktuálne potrebujeme pokryť?
- Dokážeme implementovať projekt popri iných bežiacich aktivitách?
Brainstorming nápadov na obsah projektu v tíme
Príprava I. verzie
Pripomienkovanie I. verzie tímom
Príprava II. verzie
Pripomienkovanie II. verzie tímom
Finálne zapracovanie pripomienok
- Obsahová časť projektového zámeru
- Finančná časť projektového zámeru
- Všetky povinné prílohy
🔥 Deadline pre odoslanie
- Odoslanie cez aplikáciu
- Odoslanie poštou
= Príprava obsahovej časti zámeru
Zhrnutie projektového zámeru
Cieľ
Cieľové skupiny
- Primárne cieľové skupiny
- Sekundárne cieľové skupiny
Indikátory
- Kvantitatívne indikátory
- Kvalitatívne indikátory
Aktivity
- Čo ideme robiť?
- Pre koho to ideme robiť?
- Prečo to ideme robiť?
Časový harmonogram
Propagácia
- Web stránka
- Sociálne siete organizácie
- Lokálne média
- Celoštátne média
- Logá na tlačených materiáloch
- Iné
Dopady
Udržateľnosť
= Príprava rozpočtu
Náčrt požadovaných položiek
Mzdové náklady
Tovary
Služby
Propagácia
Cestovné
Zabezpečenie povinného spolufinacovania
= Zabezpečenie povinných príloh
Prílohy organizácie
- Stanovy/štatút
- Menovací dekrét
- Potvrdenie o pridelení IČO
- Potvrdenie o pridelení DIČ
- Výpis z účtu
- Účtovná závierka
Prílohy od orgánov verejnej moci
- ---PODAŤ ŽIADOSTI---
- Všeobecná zdravotná poisťovňa
- Dôvera
- Union
- Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Inšpektorát práce
- Konkurzný súd
- Register trestov FO
- Register trestov PO
- ---OBDRŽANÉ POTVRDENIA---
- Všeobecná zdravotná poisťovňa
- Dôvera
- Union
- Daňový úrad
- Sociálna poisťovňa
- Inšpektorát práce
- Konkurzný súd
- Register trestov FO
- Register trestov PO
Prílohy od tretích strán
- Potvrdenie o vedení bankového účtu

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.