Úvod > Šablony > Různé > Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků

Povinnost provádět inventarizaci na doložení zůstatků jednotlivých položek účetní závěrky ukládá účetním jednotkám zákon o účetnictví. Cílem inventarizace je kontrola věcné správnosti a reálnosti ocenění majetku. S checklistem nezapomenete na nic důležitého.

U všech položek je důležité stanovit termín splnění jednotlivých úkolů a také konečný termín celé inventarizace. 

Inventarizace zahrnuje několik kroků, dle du.cz:

  • zjištění skutečného stavu majetku a závazků (inventura),

  • porovnání stavu zjištěného inventurou se stavem účetním,

  • vyčíslení inventarizačních rozdílů,

  • proúčtování a vypořádání inventarizačních rozdílů.

Ukázka veřejné šablony ve Freelu

Použij tuto šablonu ve svém Freelu

= Inventarizace majetku a závazků
Sestavení plánu inventarizací (termíny)
Jmenování inventarizačních komisí (osoby)
Stanovení odpovědných osob za jednotlivé oblasti a účty
Upozornění odpovědných osob na povinné náležitosti inventurních soupisů
Kontrola provedených inventur a náležitostí v inventurních soupisech
Doložení rozdílů mezi rozvahovým stavem a stavem zjištěným inventurou, byla-li inventura provedena k jinému datu než k rozvahovému dni
Vyčíslení inventarizačních rozdílů
Rozbor příčin inventarizačních rozdílů
Vyhodnocení možnosti kompenzace mank a přebytků (výjimečně, v zásadě zákaz kompenzace)
Porovnání vyčísleného manka s normami přirozených úbytků, popř. s výší ztratného stanoveného ve vnitřní směrnici
Rozhodnutí o vypořádání inventarizačních rozdílů (ve vazbě na dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování)
Zaúčtování inventarizačních rozdílů (do období, k němuž se inventarizace vztahuje)
Zaúčtování změn v ocenění zjištěných při inventarizaci
Zajištění archivace inventurních soupisů (5 let)

Šablona ke stažení

Můžete využít šablonu ve Wordu nebo Excelu, kde je možné rozepsat více termínů a další detaily:

Inventarizace majetku a závazků – Word
Inventarizace majetku a závazků – Excel

 

Line Copy 3 Created with Sketch.

Jak na to

Page 1 Created with Sketch.