1. Home
  2. Začátky s Freelem
  3. Slovníček pojmů nejen kapitána projektů

Slovníček pojmů nejen kapitána projektů

Pojmy z oblasti řízení projektů jsou pro hodně lidí ještě pořád slova, při kterých dostávají mořskou nemoc. Přitom je projektové řízení důležité v každé firmě, aby projekt postupoval tak, jak má, každý v týmu věděl, co má dělat a aby projekt nakonec dosáhl svého stanoveného cíle. Abys měl ty i celá tvoje posádka jasno na obzoru, sepsali jsme pro vás nejčastější pojmy z oblasti projektového řízení.

Agilní metody

To jsou efektivnější způsoby řízení projektů, založené na aktivní týmové spolupráci a otevřené komunikaci jak v týmu, tak i se zákazníkem. Metody snadno reagují na změny požadavků zákazníka a celý průběh projektu se jednodušeji přizpůsobuje.

Akceptační kritéria

Akceptační kritéria jsou podmínky, které musí být dosaženy, aby výsledky projektu byly přijaty, tedy aby byl projekt úspěšný.

Aktivum

Je to majetek nebo hospodářské prostředky podniku. Souhrn všech majetkových hodnot patřících podnikateli a je určený k podnikání.

Alternativní plánování

To je vlastně takový plán B. Alternativní strategie zpracování plánu pro případ, že se objeví nepřekonatelné komplikace.

Analýza nákladů a přínosů (CBA)

CBA je metoda, která porovnává kladné přínosy a náklady, které jsme investovali.

Google Ads je užitečný Google nástroj na PPC reklamy ve vyhledávačích.

Barter

Tenhle pojem se používá pro výměnný obchod, ve kterém nefigurují peníze. Je to zkrátka produkt nebo služba za produkt nebo službu.

Brainstorming

Brainstorming je kreativní skupinová činnost, při které by mělo vzniknout co nejvíc nových kreativních nápadů na dané téma.

Budget

To je rozpočet, peníze, které jsou vyhrazené na projekt nebo činnost.

Change management

To je metodika určená k řízení změn potřebných k vývoji firmy a její konkurenceschopnosti. Jsou to znalosti, nástroje, procesy a techniky na adaptaci jednotlivce nebo skupiny na přínosnou změnu.

Cíl projektu

Cíl je úspěšný konečný výsledek projektu.

Communication management

To jsou pravidla, plánování a kontrolování všech komunikačních kanálů napříč organizací nebo mezi jednotlivými organizacemi.

Contingency plan

Česky je to náhradní plán pro případ, kdy se vynoří nějaká katastrofa, neočekávané výdaje nebo třeba změna v týmu. Souhrn kroků, které se použijí v případě neočekávané situace a původní plán není možné použít.

Cost management

To je termín pro řízení nákladů. Snaha o dosažení větší efektivnosti a výkonnosti firmy. Zahrnuje třeba používání úspornějších technologií, zlepšování organizace práce nebo využití financování.

Čistá současná hodnota (NPV)

NPV je finanční ukazatel vyjadřující celkovou současnou hodnotu finančních toků projektu. Výsledek této metody říká, kolik peněz přinese podniku investice do projektu.

Delegování

Delegování je přidělování úkolů a práce osobám, které se podílejí na projektu.

Dodavatel

Dodavatel je někdo, kdo ti dodává produkt nebo službu. Může to být osoba nebo organizace a může dodávat vstupy do tvých projektů nebo vlastní projekt.

Dokumentace

To je soubor dokumentů, které souvisí s projektem po celou dobu realizace.

Dopad

Dopad je vliv negativní nebo pozitivní události na cíl projektu.

Dosažená hodnota

Earned value je částečná hodnota ze spotřebovaných nákladů plánovaných pro projekt, která odpovídá procentu dokončenosti projektu.

Flexibilita

Je to schopnost přizpůsobit se na aktuální podmínky.

Ganttův diagram

To je druh pruhového diagramu, který znázorňuje naplánování posloupnosti činností v čase. Na horizontální ose se zobrazují časová data projektu a na té vertikální plánované aktivity v určeném pořadí.

Harmonogram projektu

To je souhrn plánovaných dat a úkolů projektu v určitém čase.

Hrozba

Hrozby jsou nějaké vnější negativní události, osoby nebo aktivity, které můžou poškodit hodnotu aktiv a mají nežádoucí vliv na průběh projektu.

Incident management

Je to proces na co nejrychlejší obnovu dodávky služeb, když dojde k přerušení nebo zhoršení kvality služeb. Nejdůležitější je zminimalizovat důsledky výpadků tak, aby neměly vliv na obchod.

Kontrola kvality

Kontrola kvality znamená měření určených hodnot nebo pozorování určených vlastností, které mají vliv na kvalitu výsledného cíle projektu.

Kritické faktory úspěchu (CSF)

CSF (Critical Succes Factors) jsou faktory, které jsou významné pro úspěch či neúspěch konkrétního projektu. Můžeme je chápat také jako aktivity, které musí být splněny, aby byl projekt úspěšný.

Manažer projektu

Manažer je takový kapitán. Prostě člověk, který celý projekt řídí a má ho na starost. Je za projekt, jeho průběh, kvalitu a dosažení jeho cílů zodpovědný.

Milník projektu

Milník je nějaká jednoznačně určená významná událost v průběhu projektu.

Nákladová odchylka

To ti říká, jak se reálné náklady liší od těch plánovaných. Prostě překročení nebo úspora nákladů.

Náklady

To jsou peněžní hodnoty všech spotřebovaných vstupů při realizaci projektu.

Plán projektu

Plán je takový spis obsahující informace o tom, co je cílem projektu, jakými postupy takového cíle dosáhnout, konkrétní dobu realizace, organizaci a kontrolu průběhu projektu.

Podpora projektu

Podpora projektu je jakákoliv pomoc při projektu ve formě poradenství, administrativních služeb nebo třeba sběru aktuálních dat.

Problem management

Tenhle management zkoumá příčiny problémů a incidentů s cílem minimalizovat nebo nejlépe úplně předejít budoucím problémům.

Proces

Proces jsou obecné kroky navržené pro dosažení konkrétních výsledků. Navazují na sebe a opakují se. Procesy od odborníků najdeš v podobě znovupoužitelných šablon na našem helpu. Procesy jsou opakující se úkoly a postupy, ze kterých pak projekty vychází. Proces je takový recept na dort, ale projekt už je samotné pečení konkrétního dortu.

Produkt

Produkt je výrobek nebo služba jako výsledek činností firem. Je to cokoliv, co lze nabídnout na trhu a vyrábí se za účelem zisku.

Projekt

Projekt je vlastně realizace procesu. Řada naplánovaných a řízených činností, které vedou k předem stanovenému cíli. Projekt je jedinečný a má nejčastěji i stanovený čas, za který by se k úspěšnému cíli měl dopracovat za určité finanční náklady. Má jasnou vizi. Projekty nemusí mít časové ohraničení. Mnohdy se hodí mít nikdy nekončící projekt, například pro každodenní agendu.

Předpoklady

To jsou faktory z okolí projektu, které se při plánování zohledňují, protože ovlivňují práci na projektu.

Realizační činnost

Je to proces k úspěšnému dosažení cíle.

Risk management

Je to odvětví, které se zabývá zjišťováním a hodnocením nebezpečí a nežádoucích vlivů projektu. Může se jednat o finanční rizika nebo nedostatečnou kvalifikaci lidí.

Riziko

Riziko je možná událost nebo podmínka, která může v průběhu projektu nastat a negativně ovlivní dosažení úspěšného cíle.

Roadmap

Roadmap je plán dalšího vývoje. Vlastně soupis toho, jakým směrem se projekt či produkt bude ubírat a co by se mělo do jakého termínu stihnout.

Řídicí činnost

To je proces, který zajišťuje kontrolu průběhu realizace projektu. Společně s realizační činností probíhají současně od začátku do konce projektu.

Řídicí tým projektu

Řídící tým jsou všichni lidé ve vedoucích rolích, kteří na projektu pracují.

Řízení projektu

Pod tímhle pojmem se skrývá plánování, delegování, řízení a kontrola všech aspektů projektu, motivace týmu k dosahování cílů projektu včas a v rámci nákladů. Zkrátka celý proces a všechny kroky projektu od začátku po úspěšně splněné cíle.

Strategie

Strategie je dlouhodobý plán pro dosažení určitého cíle nebo cílů.

Time management

To je soubor různých aktivit jako je delegování, stanovení cílů, analýza stráveného času nebo určování priorit, které vedou k rozplánování času a zvýšení efektivity.

Tým

Tým je skupina lidí, kteří spolupracují na splnění cíle.

Vodopádový model (Waterfall model)

Tenhle model představuje sekvenční přístup k vývoji, který očekává jasně určený plán. Klade se při něm důraz na plánování, termíny a časový rozvrh. Další činnost navazuje na tu předchozí.

Vstup

Je to prostředek, který je použitý pro realizaci projektu. Například informace, prostředí, dovednosti, materiál nebo peníze.

Výkon

Výkon je schopnost plnit určené cíle. Výkon je množství práce vykonané za určitou časovou dobu.

Zdroj

Zdroj je vše, co je potřeba k práci na projektu. Mimo zařízení, vybavení nebo dokumentů to jsou i lidé. Zdroj se použitím nespotřebovává narozdíl od materiálu.

Že je těch pojmů moře? Spíš teda oceán. Ale je potřeba si názvosloví ujasnit ještě dřív, než se do projektu ponoříte, aby měla celá posádka jasno. Předejde se tím spoustě případnému nedorozumění.

Updated on 21.2.2023

Was this article helpful?